कोभिड-१९ रोग विरुद्धको फाइजर खोपको बुस्टर मात्रा लगाउने सम्बन्धी सूचना ( सूचना प्रकाशित मितिः २०७९।१२।०६)

यस सूचनासँग सम्बन्धीत कागजात (Supporting Document):