बर्षे घाँस टियोसेन्टि र बहुबर्षे डाले घाँसको बेर्ना माग संकलन सम्बन्धी सूचना (सूचना प्रकाशित मिति २०७९।१२।०३)

यस सूचनासँग सम्बन्धीत कागजात (Supporting Document):