महालक्ष्मी नगरपालिकामा तपाईहरुलाई स्वागत छ l कमलपोखरी, ललितपुर

वडा अनुसारको कर तिरेको तथा खर्च सारांश

न.पा. / वडा नं आजको एकीकृत सम्पत्ति कर आम्दानी हाल सम्मको एकिकृत सम्पत्ती कर आम्दानी आजको अन्य आम्दानी हाल सम्मको अन्य आम्दानी हाल सम्मको आम्दानी आजको खर्च हाल सम्मको खर्च

न.पा. कार्यालय

०.००

०.००

१,४२,०५१.००

२,९३,८९,२१८.६६

२,९३,८९,२१८.६६

०.००

८,५८,८७,४९६.८३

४,५३८.००

८,३०,६९८.५०

१,०००.००

१९,७७,७७०.००

२८,०८,४६८.५०

०.००

०.००

१,४३०.००

४,२४,७५७.५०

०.००

७,४२,०४०.००

११,६६,७९७.५०

०.००

०.००

३,७६५.००

३,९८,७८०.२५

२२,०८५.००

९,९३,१९९.५०

१३,९१,९७९.७५

०.००

०.००

१,१५०.००

११,७९,०३५.५५

७,०००.००

३७,०२,५१६.००

४८,८१,५५१.५५

०.००

०.००

५,२४८.००

८,४६,५३०.५०

५,८५०.००

१८,७१,९००.००

२७,१८,४३०.५०

०.००

०.००

२,६३९.००

८,०८,९५८.३३

३,७५०.००

२०,८४,८७९.८८

२८,९३,८३८.२१

०.००

०.००

९५०.००

२,३४,८३३.८७

२,६००.००

९,५४,५१६.००

११,८९,३४९.८७

०.००

०.००

३,२१२.००

९,३६,३५३.१०

४,५६९.००

२४,४६,८५७.७१

३३,८३,२१०.८१

०.००

०.००

२,२७८.००

१३,०२,३८८.९५

४,१५०.००

३२,१८,५०२.४८

४५,२०,८९१.४३

०.००

०.००