महालक्ष्मी नगरपालिकामा तपाईहरुलाई स्वागत छ l कमलपोखरी, ललितपुर

वडा अनुसारको कर तिरेको तथा खर्च सारांश

न.पा. / वडा नं आजको एकीकृत सम्पत्ति कर आम्दानी हाल सम्मको एकिकृत सम्पत्ती कर आम्दानी आजको अन्य आम्दानी हाल सम्मको अन्य आम्दानी हाल सम्मको आम्दानी आजको खर्च हाल सम्मको खर्च

न.पा. कार्यालय

०.००

०.००

३,२१,५०२.००

१,८५,०२,३५०.१८

१,८५,०२,३५०.१८

०.००

५,३७,३६,३०७.१९

७००.००

४,२५,२२६.५०

०.००

१५,०४,१५०.००

१९,२९,३७६.५०

०.००

०.००

७००.००

२,३८,००५.५०

०.००

६,३४,७६०.००

८,७२,७६५.५०

०.००

०.००

५९२.००

१,७२,६२६.२५

२,९१७.००

७,२९,८३८.५०

९,०२,४६४.७५

०.००

०.००

३,८१०.००

७,६४,६६२.०५

९,८००.००

२९,०५,४९६.००

३६,७०,१५८.०५

०.००

०.००

३,२४९.००

४,४०,२०१.५०

८,४२५.००

१४,४६,३२०.००

१८,८६,५२१.५०

०.००

०.००

४,००७.५०

४,११,२८२.०८

१०,५००.००

१५,४३,६२४.८८

१९,५४,९०६.९६

०.००

०.००

६००.००

१,१९,८१५.८७

४,३५०.००

७,६७,८४६.००

८,८७,६६१.८७

०.००

०.००

१,०११.००

५,९८,०८३.१०

१२,२००.००

१९,७५,१५७.७१

२५,७३,२४०.८१

०.००

०.००

१,००,२३९.००

९,५९,३१२.४५

१२,५००.००

२४,८७,२५४.४८

३४,४६,५६६.९३

०.००

०.००