महालक्ष्मी नगरपालिका,ललितपुर को आधिकारिक वेबसाईटमा तपाईलाई स्वागत छ ।

समाचार (Flash News)

रोजगार संयोजकसँग सम्बन्धित प्रारम्भिक योग्यताक्रमको सूची प्रकाशनका लागि उम्मेदवारहरुको मूल्यांकन गर्ने आधारहरु ।