सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

Suchana

सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हान सम्बन्धि सूचना प्रकाशित मिति : २०८०/०७/०३

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना प्रकशित मिति : २०८०/०४/११

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना (सूचना प्रकाशित मिति २०८०।०२।२२)

Invitation For Bids for the Following Mentioned Work ( Published Date: 2080/02/10 )

आर्थिक प्रस्ताव खोलिने बारेको सूचना ( सूचना प्रकाशित मिति : २०८०/०२/०९ )

Pages