महालक्ष्मी नगरपालिका,ललितपुर को आधिकारिक वेबसाईटमा तपाईलाई स्वागत छ ।

समाचार (Flash News)

ऐन कानुन निर्देशिका

खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता समिति व्यवस्थापन कार्यविधि २०७६

महालक्ष्मी नगरपालिकाको उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ पहिलो संशोधन २०७७

महालक्ष्मी नगरपालिकाको उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ पहिलो संशोधन २०७७

महालक्ष्मी नगरपालिकाबाट गरिने बजार अनुगमन निर्देशिका २०७६

श्रम बैङ्क सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७७

महालक्ष्मी नगरपालिकाको आर्थिक ऐन, २०७७

मानव मलमूत्रीय फोहोर व्यवस्थापन विनियम २०७६

कर्मचारी प्रोत्साहन सम्बन्धी मापदण्ड २०७६

स्वास्थ्य ऐन २०७६

Post date: Sunday, July 5, 2020 - 12:10

महालक्ष्मी नगरपालिका शिक्षा ऐन, २०७६

Pages