महालक्ष्मी नगरपालिका,ललितपुर को आधिकारिक वेबसाईटमा तपाईलाई स्वागत छ ।

समाचार (Flash News)

सूचना प्रविधि अधिकृत (अधिकृत स्तर छैटौं) को उम्मेदवार सिफारिस सम्बन्धी सूचना

यस सूचनासँग सम्बन्धीत कागजात (Supporting Document):