सूचना तथा समाचार

बोलपत्र संशोधन सम्बन्धी सूचना । प्रकाशित मिति २०७८-०६-२५

यस सूचनासँग सम्बन्धीत कागजात (Supporting Document): 

सामाजिक सुरक्षा भत्ता सम्बन्धी सूचना | प्रकाशित मिति २०७८-०६-१९

यस सूचनासँग सम्बन्धीत कागजात (Supporting Document): 

कोभिड-१९ विरुद्धको कुनै पनि खोप नलगाउनु भएका १८ वर्ष र सो माथिका सबै व्यक्तिहरूलाई कोभिड-१९ विरुद्धको भेरोसेल खोपको पहिलो मात्रा लगाउने सम्बन्धी सूचना । प्रकाशित मितिः २०७८ असोज १९

यस सूचनासँग सम्बन्धीत कागजात (Supporting Document): 

स्वामित्व हस्तान्तरण सम्बन्धी सूचना

यस सूचनासँग सम्बन्धीत कागजात (Supporting Document): 

कोभिड-१९ विरुद्धको भेरोसेल खोपको पहिलो मात्रा लगाउने सूचना । प्रकाशित मिति २०७८ असोज १५

Pages